(ភ្នំពេញ)៖ ផ្លូវល្បឿនលឿនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្ពុជា «ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ» នឹងត្រូវបើកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះហើយ។

ការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿន គឺជារឿងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ការប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះ មានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនដែល អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់។ ការស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌកំណត់ទាំងអស់នេះ មានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នកបើកបរ ដើម្បីបញ្ចៀសបាននូវបញ្ហានានា។ សូមទស្សនាវីដេអូ៖