(ភ្នំពេញ)៖ នាយកដ្ឋានយុវជន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកម្មវិធីធុរកិច្ចជាតិសម្រាប់យុវជន ឆ្នាំ២០២២ ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖