(ភ្នំពេញ)៖​ ក្រសួងសាធាណការ​ និងដឹកជញ្ជូន​ នាថ្ងៃទី០៩​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៣នេះ​ បានប្រកាសបញ្ចប់សុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកចំនួន ១០ក្រុមហ៊ុន​ ក្រោយពិនិត្យឃើញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន​ទាំងនោះ​

មិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យនីតិបុគ្គលធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកក្នុងប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំ
កន្លងមក៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណាការ​ និងដឹកជញ្ជូន៖