(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បានបកស្រាយទៅនឹងសំណួរ នៃកម្មវិធី Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះដែលថា ហេតុអ្វីបានជាព្រឹត្តិការណ៍ «១៨មីនា ឆ្នាំ១៩៧០» ដែលទម្លាក់សម្តេចត្រូវបានហៅថាជា «រដ្ឋប្រហារ»

សូមទស្សនាការបកស្រាយរបស់ លោកបណ្ឌិត គិន ភា ដូចតទៅ៖

</