(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត ដៀប សុផល អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានលើកឡើងថា មានមេរៀនចំនួន៣ ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរ គួររៀនសូត្រអំពីព្រឹត្តិការណ៍ «១៨មីន ឆ្នាំ១៩៧០» និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់កាលពីអតីតកាល។ មេរៀនទាំង៣នោះ រួមមានទី១៖ របបផ្តាច់ការ ទី២៖ ការបាត់បង់ឯកភាពជាតិ និងទី៣៖ បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។

សូមទស្សនាការបកស្រាយរបស់ លោកបណ្ឌិត ដៀប សុផល ដូចតទៅ៖

</