(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោកបណ្ឌិត ដៀប សុផល អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ និងទំនាក់ទំនងអ​ន្តរជាតិ បានព្រមានថា សង្គ្រាមត្រជាក់រលត់បាត់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១នោះ ពេលនេះអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីម្តងទៀត ក្នុងរូបរាងណាមួយ ដែលប្រទេសតូចៗនឹងពិបាកក្នុងការរក្សាលំនឹង។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ជាយោបល់សម្រាប់ប្រទេសតូចៗ លោកបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានការបែងចែកប៉ូលដូចពេលសង្គ្រាមត្រជាក់មែននោះ ប្រទេសតូចៗដូចកម្ពុជា ចៀសមិនផុត ត្រូវតែជ្រើសរើសរកមហាអំណាចណាមួយ ដែលអាចការពារ និងជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួន៕

សូមទស្សនាការវិភាគរបស់ លោកបណ្ឌិត ដៀប សុផល ដូចតទៅ៖

</