(ភ្នំពេញ)៖ ជាមួយនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាអ្នកនយោបាយដែលមមាញឹកដោយតែងមានសកម្មភាពជាសាធារណៈសំខាន់ៗជាប្រចាំ។ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត មានបេសកកម្មជាសាធារណៈសំខាន់ៗចំនួន ៧ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជា វីដេអូស្តីពីសង្ខេបបេសកកម្ម លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖