(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបន្តជូនដំណឹងអំពីការបើកផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនដល់កម្មករ និយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ៨ ៧៦២នាក់ នៃរោងចក្រទាំង២៦ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីជុំទី២ នៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖