(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសភា​ នីតិកាលទី៧។ សេចក្តីប្រកាសនេះ បានបង្ហាញសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការទាំង១០ នៃរដ្ឋសភា ដែលមានដូចខាងក្រោម៖