(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះមាន ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ២៦នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៧,៤០៥ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៨,៣៥០នាក់ (ស្រី១២២៦នាក់)៕