(ភ្នំពេញ)៖ ទិដ្ឋភាពការរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ៣០០១ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុនសែន ខេត្តកណ្តាល នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។