(ភ្នំពេញ)៖ គ.ជ. ប ចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។