(ភ្នំពេញ)៖ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម (គ.ផ.គ.ព.)។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖

http://image.freshnewsasia.com/2021//fn-2024-04-09-20-09-29-0.JPG http://image.freshnewsasia.com/2021//fn-2024-04-09-20-09-30-1.JPG http://image.freshnewsasia.com/2021//fn-2024-04-09-20-09-54-0.JPG