(ភ្នំពេញ)៖ រូបភាពរបស់ អតីតទាហានអ៊ុនតាក់ លោក Erwin Van Delzen ដែលមកទស្សនា និងថតនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាថ្មី នៅឆ្នាំ២០២៤ កំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយលោកចាត់ទុកថា ការដែលបានមកកាន់ប្រាសាទនេះធ្វើឱ្យជីវិតស្រស់បំព្រង។

លោក Erwin Van Delzen បានរៀបរាប់ថា កាលពីឆ្នាំ១៩៩៣ លោកបានមកកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងនាមជាទាហានអ៊ុនតាក់ (UNTAC) ដែលពេលនោះ មានអាយុ១៨ឆ្នាំ ហើយនៅឆ្នាំ២០២៤ លោកបានមកដល់ទីនេះម្តងទៀត ជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកដែលមានអាយុ១៧ និង១៨ឆ្នាំដូចគ្នា។ លោកបន្តថា «ជីវិតគឺស្រស់បំព្រង»។

«1993 I was here for United Nations UNTAC. 18 years of age.
2024 I am here with my sons of 17 & 18 🙏. Life is beautiful ❤️.»