(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជូនដំណឹងដល់ធនាគារ សហគ្រាស ធានារ៉ាប់រង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងស្ថាប័នប្រហាក់ប្រហែលដទៃទៀត ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ គណនីជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវរាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំប្រតិទិន ២០២៣ ទៅអាជ្ញាធរចំណូលផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Internal Revenue Service - IRS) តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឱ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ជាកំហិត៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖