(ភ្នំពេញ)៖ មហាសន្និបាត ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ អាណត្តិទី៧ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ហើយមហាសន្និបាត ក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចចិត្ត៖