(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣៧ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៧០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២៩នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៨ករណី ឃាត់២៤នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា៤ ចាប់៣នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៥៩៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៨៨៦៧នាក់ (ស្រី៧៥១នាក់)៕