(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីវិស័យបរធនបាលកិច្ច សូមចូលរួមតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម | Please join the below links to receive updates on the Trust Sector៖
-https://www.trustregulator.gov.kh
-https://t.me/trustregulator
-https://www.youtube.com/channel/UCw1hf3h79ncr87Cs8XnAv8g

Telegram (https://t.me/trustregulator)
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច Trust Regulator
អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Telegram (http://t.me/trustregulator)
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច Trust Regulator
អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា