(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៥៨នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់១០ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៥នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា១។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៣៦២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៨៩២៥នាក់ (ស្រី៧៥៥នាក់)៕