(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៤១ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៩២នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់
* ⁠ករណីប្រើប្រាស់១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៧នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៧នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា១​ ចាប់១នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤១៥៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១០៣១៤នាក់ (ស្រី៨២០នាក់)៕