(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំបុណ្យចូលព្រះវស្សា និងអាសាឡ្ហបូជា។