(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការលើ «វិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ» ជូនសិក្ខាកាមគោលដៅដែលជាមន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ចំនួន ២៤៦ នាក់ មកពីស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ។

ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដោយ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាព នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គនាយករង ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមន្រ្តីរាជការ ឧទ្ទេសាចារ្យ និង សិក្ខាកាម។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះ បណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការសាង និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព គឺជាការងារអាទិភាព ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជូនមន្ត្រីរាជការ ដែលទទួលមុខងារ តួនាទី ភារកិច្ច ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្របពេលដែលច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់។

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី ១ មក សម្រាប់តម្រង់ទិសការបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការសមត្ថភាព ជូនមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តការងារហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ក្រសួងស្ថាប័ន អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ ក្នុងការរួមចំណែកគាំទ្រ និង អនុវត្តការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱ្យសម្រេចជោគជ័យ ក្នុងបីដំណាក់កាលកន្លងមក។

បណ្ឌិតសភាចារ្យបានបន្ថែមថា បច្ចុប្បន្នការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី ៤ ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ ក្នុងគោលដៅពង្រឹងគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ដោយត្រូវបានប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅ ។ ការណ៍នេះ ធ្វើឱ្យការកសាង និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព កាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀត ព្រោះថា ការកែទម្រង់នេះ បានឈានដល់ដំណាក់កាលស្មុគស្មាញ ហើយសិទ្ធិអំណាច និង ការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើង ត្រូវបានផ្ទេរឱ្យ ក្រសួងស្ថាប័ន មន្ទីរអង្គភាពក្រោមឱវាទ និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លើការគ្រប់គ្រងថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្នុងខណៈសមត្ថភាពមន្រ្តីជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់អង្គភាពថវិកា នៅមានកម្រិត ពិសេស ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

ទន្ទឹមនេះ,ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅតាមគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន ដើម្បីជំរុញតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និង ភាពត្រឹមត្រូវទាន់ពេលនៃព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់វិភាគ និងព្យាករ ដើម្បធ្វើការសម្រេចចិត្ត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា, ប្រព័ន្ធ FMIS ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ សម្រាប់គាំទ្រការសម្រេចជោគជ័យ នៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ បាន និង កំពុងក្លាយជាប្រព័ន្ធស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំ ការអនុវត្ត ការតាមដាន និង ការត្រួតពិនិត្យ លើការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិការដ្ឋ ជាពិសេសមុខងារអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈពេញលេញ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និង កំពុងអនុវត្តនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន និង គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលមួយចំនួន ។

បណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋលេខាធិការ បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង វិក្រឹតការលើ ßវិធាន និង បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈà នាពេលនេះ ពិតជាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង របស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម និង អង្គភាពថវិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ សម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ឱ្យកាន់តែមានផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សំដៅចូលរួមចំណែកអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឱ្យសម្រេចជោគជ័យ តាមគោលដៅគ្រោងទុក សំដៅចូលរួមចំណែកធានាប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង សង្គតិភាព នៃការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង ការបម្រើសេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ជូនប្រជាពលរដ្ឋ៕