(ភ្នំពេញ)៖ មនុស្សយន្តជំនាន់ទី២ ដែលឈ្មោះថា «កុសុមៈ និង វិជ្ជា» ជាស្នាដៃរបស់និស្សិតខ្មែរ មកពីវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ បានយកមកតាំងបង្ហាញ ក្នុងទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៧ ឆ្នាំ២០២៤ ប្រធានបទ «រៀនឲ្យចប់ ឲ្យចេះ ឲ្យមានការងារ» ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៕