(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) បានបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតសរសេរអត្ថបទក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាន និងនិស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យ ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចកន្លងមក និងចង់ចូលរួមផ្តល់ជាទស្សនៈទាក់ទងនឹងវិស័យបរធនបាលកិច្ច អាចបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ខ្លួនហើយ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់និយ័តករបរធនបាលកិច្ច៖